Logo Utrecht University

Teaching & Learning Lab

Impression Autumn Festival 2019

View the photo impression of the Autumn festival:
Puzzlebox
Virtual Classroom
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Photos: Thomas Fasting

View the clip of the Autumn Festival!

Video: Conchita Vreeling

View the vlog

Vlog: Naomi Okoto